Militärhistoriska avdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 155 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Militärhistoria studerar krig, krigföring, militära institutioner, militär kultur och militärt tänkande under olika epoker. På ett övergripande plan undersöker ämnet relationen mellan krig och samhälle ur ett brett perspektiv. Det analyserar krigets konsekvenser på det civila samhället samt samspelet mellan militärt och civilt i ett långt historiskt perspektiv, exempelvis genom studiet av samhällets resursgenerering för militära ändamål i ekonomiskt, personellt och ideologiskt hänseende. 

Militärhistoriska avdelningen söker nu två doktorander som ska förstärka upp avdelningen. 

Arbetsuppgifter 

Innehavaren av en doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom militärhistoria. Författandet av en doktorsavhandling i motsvarande 180 hp är den mest centrala uppgiften, men i utbildningen ingår även kurser motsvarande 60 hp. Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – motsvarande fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i militärhistoria har den som har

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet militärhistoria eller motsvarande, och
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i militärhistoria eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen, samt har gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium kan intyg om behörighet eller motsvarande komma att krävas in (såsom TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL). 

Bedömningsgrunder 

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är: 

 • avhandlingsämnets relevans och originalitet, och forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten
 • betyg, bredd, relevans och kvalitet i tidigare utbildning på avancerad nivå
 • övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att samarbeta och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 1. Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på.
 2. Ett CV (max två sidor).
 3. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 4. En kopia av examensarbete på avancerad nivå och eventuella andra akademiska publikationer som du vill åberopa (max tre texter inkl. examensarbetet).
 5. En preliminär forskningsplan (max 1400 ord exklusive referenser).
 6. Beskrivning av hur den sökandes forskningsplan relaterar till och är relevant för forskningsmiljön och ämnet militärhistoria (max 400 ord exklusive eventuella referenser).
 7. Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.
 8. I förekommande fall ska en bekräftelse på extern finansiering av doktorandstudier från extern finansiär bifogas. Det ska innefatta en garanti för finansiering av hela utbildningen och att den sökande kan ägna den nödvändiga tiden till studierna under tiden som avses.

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2023 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning till forskarutbildningen i god tid innan vårterminen 2024. 

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr Ö 282/2023.

Anställningsvillkor

Anställning som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Anställningen är placerad vid Militärhistoriska avdelningen, Institutionen för krigsvetenskap och historia, och tillsätts från januari 2024. Månadslön utgår enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Varje doktorand förfogar över 30 000 kr per år för resor, litteratur och andra relevanta utgifter.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Upplysningar om anställningen lämnas av 

 • Docent Piotr Wawrzeniuk, studierektor för forskarutbildningen, Militärhistoriska avdelningen, piotr.wawrzeniuk@fhs.se

Välkommen med din ansökan senast 22 augusti 2023!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Enligt lokal kollektivavtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 282/2023
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-08-22

Tillbaka till lediga jobb