Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker nu en eller flera doktorander i krigsvetenskap med placering vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria i Stockholm. Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen krigsvetenskapliga utbildning på forskarnivå. Forskarutbildning innebär att arbeta med ett forskningsprojekt och under handledning följa en individuell studieplan. Författandet av en doktorsavhandling i krigsvetenskap är den mest centrala uppgiften, men även genomförandet av forskarutbildningskurser ingår i utbildningen. I arbetsuppgifterna ingår normalt också 20 procent institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng, dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden fem år.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, har den som:

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet krigsvetenskap eller motsvarande, och
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i krigsvetenskap eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg). Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden kan dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS komma att efterfrågas.

Bedömningsgrunder

Vid urvalet av sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och författa en krigsvetenskaplig doktorsavhandling av hög internationell kvalitet.

Bedömningen baseras i sammanvägning på:

 • avhandlingsämnets och -planens kvalitet, genomförbarhet och relevans,
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten (t.ex. masters och magisteruppsatser),
 • övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Genomgången yrkesofficersutbildning är meriterande.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. I den aktuella anställningskategorin är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande.

För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Om anställningen

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap samt Försvarshögskolans anställningsordning. Doktorandanställningen är placerad vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

I normalfallet lönesätts doktorander i enlighet med Försvarshögskolans doktorandtrappa enligt vilken ingångslönen för närvarande är 27 200 kr/månad. Undantag görs för svenska yrkesofficerare som inplaceras med samma grundlön de har i Försvarsmakten. Svenska yrkesofficerare som redan är anställda vid Försvarshögskolan behåller den grundlön de har vid Försvarshögskolan.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Curriculum vitae.
 2. Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning. Betyg samt betygsskala ska framgå.
 3. Utkast till doktorandprojekt om högst fem A4-sidor.
 4. Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 5. Om den sökande har utländskt medborgarskap ska en vidimerad kopia av passet bifogas.
 6. En lista med två referenspersoner och deras kontaktinformation.
 7. Övriga handlingar som kan stärka ansökan (t ex publikationer).
 8. I förekommande fall, intyg om extern finansiering av forskarutbildningen (intyg om personligt stipendium eller forskningsbidrag) samt en vidimerad kopia av ”Letter of acknowledgement” eller ett intyg från arbetsgivare som intygar att finansieringen av hela utbildningen kan säkras och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom stipulerad tid.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr Ö 275/2022. 

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2022. Målsättningen är att fatta beslut om anställning i god tid före utgången av 2022. Avsikten är att anställningen ska påbörjas 2023-01-01.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om doktorandanställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2022!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 275/2022
Facklig företrädare
 • Ronnie Hjorth, SACO, 08-55342500
 • Anders Oltorp, OFR/O, 08-55342500
 • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-55342500
Publicerat 2022-03-24
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Tillbaka till lediga jobb